Foreign Office Blogs

A unique insight into UK foreign policy

15th กันยายน 2015

Mark Kent

by Mark Kent

British Ambassador to Argentina

วันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยสากลของสหประชาชาติและบรรดาชาติสมาชิก

หลังการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว อังกฤษและสมาช […]

Read more | Reply

6th มีนาคม 2015

Mark Kent

by Mark Kent

British Ambassador to Argentina

British Ambassador's speech on CoST – สุนทรพจน์ในงานโครงการเพื่อความโปร่งใสในภาคการก่อสร้าง

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วมเป็น […]

Read more | Reply

24th ธันวาคม 2014

Mark Kent

by Mark Kent

British Ambassador to Argentina

Remembering ย้อนมองปี 2557

เมื่อใกล้สิ้นปีเรามักจะมองย้อนกลับไปในช่วงปีที่ผ่านมา ซ […]

Read more | Reply

10th ตุลาคม 2014

Mark Kent

by Mark Kent

British Ambassador to Argentina

Media should be responsible as well as free – สื่อมวลชนควรมีความรับผิดชอบมากเท่าๆ กับเสรีภาพ

หลายครั้งผมได้แสดงความคิดเห็นว่า สื่อมวลชนที่สามารถทำงา […]

Read more | Reply

12th กันยายน 2014

Mark Kent

by Mark Kent

British Ambassador to Argentina

Global Joint Action Day on Climate Change – ความร่วมมือระดับโลกด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สหราชอาณาจักรร่วมกับเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรป ได้ร […]

Read more | Reply

Page 1 of 212